ALGEMENE VOORWAARDEN VEILING BEELDENGROEP KOEN VERMANDER


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de warmste veiling tvv de Branding die door Ring Shopping georganiseerd wordt.

De organisator
Deze veiling wordt georganiseerd door winkelcentrum Ring Shopping
Ringlaan 34, 8500 Kortrijk met als eigenaar COMM. VA Wereldhave Belgium.

Looptijd
De veiling start op vrijdag 29 november 2019 om 10:00 en loopt tot zondag 22 december 2019 om 19:00.

Voorwaarden

 1. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen.
 2. Voor elk beeld wordt een minimum bod ingesteld. Bieden kan met minimum €5 boven het minimum bod of boven het hoogste bod.
 3. Alle beelden worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele gebreken. De bieders/kopers worden geacht de beelden grondig te hebben geïnspecteerd. Alle beelden worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving op de veilingsite. Bij een eventuele foutieve vermelding op de veilingsite geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is. Art. 1649 en 1684 B.W. zijn van toepassing en dit wordt door de koper aanvaard.
 4. De organisator heeft de mogelijkheid om de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken en kan de juistheid van de gegevens bij registratie opvolgen. De gerechtsdeurwaarder/notaris kan tevens de locatie van waarop u ingelogd bent controleren via uw IP adres. De organisator kan iedere bieder te allen tijde uitsluiten.
 5. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil beslist de organisator. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. De organisator kan tijdens de veiling op gelijk welk tijdsstip een minimum bod instellen , de verkoping onmiddellijk annuleren, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen weigeren zonder opgaven van redenen, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, enz. De organisator moet zich nimmer verantwoorden.
 6. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de organisator  beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid.
 7. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.
 8. Indien er een bod op de totaliteit kan gedaan worden, worden de aparte kavels slechts toegewezen indien de som van de biedingen op deze kavels 10 % hoger liggen dan het bod op de totaliteit van de goederen.
 9. De kopers dienen na toewijzing het volledige bedrag voor 29/12/2019 te betalen. Deze bedragen kunnen worden overmaakt op  rekeningnummer BE57 0017 9437 7435 met mededeling: WARMSTE VEILING/ NAAM BEELD (dat vermeld staat op de veilingsite). De bieder/koper wordt slechts eigenaar van de goederen na volledige betaling van de koopsom en de btw. Goederen kunnen pas worden meegenomen na de volledige betaling van de koopsom en de btw op 15/01/2020. Indien de betaling niet is overgemaakt voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden beslist de organisator om het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder.
 10. Rouwkoop: bij weigering tot betaling over te gaan of bij insolvabiliteit zal de organisator kiezen het lot opnieuw in veiling brengen of toewijzen aan de tweede hoogste bieder. De rouwkoper zal instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen. 
 11. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald voor de datum aangegeven in de extra voorwaarden, zonder schriftelijke toestemming van de organisator zullen, zonder kennisgeving, ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden zonder de verkoopprijs terug te betalen.
 12. Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. De organisator is niet aansprakelijk in geval van schade. 
 13. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement waar de veiling plaatsvindt bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht

 

 

© 2019 | Ring Shopping  |  De Branding  |